سید رضا موسوی

سید رضا موسوی

نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید رضا موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

سیده فاخته موسوی

سیده فاخته موسوی

طراح و پشتیبان سایت

سرکار خانم سیده فاخته موسوی دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر نرم

error: Content is protected !!