محمد بهامین

محمد بهامین

مدیر عامل

جناب آقای محمد بهامین دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند.

الهام دیرباز

الهام دیرباز

مهندس معمار و شهرسازی

سرکار خانم الهام دیرباز دارای مدرک کارشناسی شهرسازی می باشند.

سید سامان خادمی

سید سامان خادمی

کارشناس عمران

جناب آقای سید سامان خادمی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می

اکبر طالبی

اکبر طالبی

مدیر کارگاه

جناب آقای اکبر طالبی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند.

سید رضا موسوی

سید رضا موسوی

نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید رضا موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

error: Content is protected !!