الهام دیرباز

الهام دیرباز

مهندس معمار و شهرسازی

سرکار خانم الهام دیرباز دارای مدرک کارشناسی شهرسازی می باشند. ایشان در سمت مهندس معمار و شهرسازی شرکت عمران گستران پایدار و عضو هیات مدیره شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!