سید سامان خادمی

سید سامان خادمی

کارشناس عمران

جناب آقای سید سامان خادمی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند. ایشان در سمت کارشناس عمران شرکت عمران گستران پایدار و عضو هیات مدیره شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!